Regulamin Crossfit Rzeszów 2.0

 1. CrossFit Rzeszów 2.0 w ramach opłat członkowskich udostępnia Członkowi klubu Klub oraz prawo do korzystania z usług klubowych na warunkach niniejszej umowy. Opłaty mogą być wnoszone gotówką, kartą lub przelewem na konto: CrossFit Rzeszów 2.0 S.C. 49 1140 2004 0000 3102 8341 9755. W przypadku comiesięcznych Opłat Członkowskich Członek Klubu będzie dokonywał opłaty za kolejne miesiące z góry przed upływem opłaconego okresu.
 2. Godziny otwarcia Klubu, grafik zajęć oraz zakres usług świadczonych w Klubie są dostępne w klubie i na stronie internetowej Klubu. CrossFit Rzeszów 2.0 zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć oraz zakresu świadczonych usług.
 3. CrossFit Rzeszów 2.0 zaleca wszystkim Członkom klubu poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w Klubie w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu. Członkowie klubu nie będą obciążać CrossFit Rzeszów 2.0 odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu będące wynikiem pobytu w Klubie.
 4. Członkostwo nie podlega cesji i żadna inna osoba poza osobą wskazaną w umowie nie może korzystać z członkostwa. Wejście do Klubu jest możliwe jedynie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Członkowie klubu zobowiązują się do stosowania Regulaminu klubu dostępnego na terenie Klubu i na stronie internetowej Klubu. Regulamin może być zmieniany i/lub uzupełniany. Wszystkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po 3 dniach od ich opublikowania na stronie internetowej. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zasad może być powodem zawieszenia lub odebrania członkostwa. Członek klubu potwierdza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi zasadami opisanymi w materiałach CrossFit Rzeszów 2.0 w tym z regulaminem, a także z informacjami przekazanymi ustnie.
 6. CrossFit Rzeszów 2.0 zastrzega sobie prawo wprowadzenia konieczności rezerwowania zajęć. Rezerwacje będą dokonywane na stronie internetowej Klubu lub telefonicznie na numer komórkowy Klubu. W przypadku, gdy Członek klubu dokona rezerwacji i nie przyjdzie na zarezerwowana zajęcia trzy razy z rzędu traci możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji na okres jednego tygodnia.
 7. CrossFit Rzeszów 2.0 zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 8. W przypadku gdy Członek klubu spóźni się na zajęcia lub w ocenie Pracownika klubu jego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach Pracownik klubu może odmówić Członkowi klubu wstępu na zajęcia.
 9. CrossFit Rzeszów 2.0 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu włączając w to szatnie, wszystkie szafki klubowe, salę treningową oraz recepcję. Wszystkie szafki klubowe powinny być opróżnione przed zamknięciem Klubu. CrossFit Rzeszów 2.0 zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy, które będą tam przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni. CrossFit Rzeszów 2.0 zaleca Członkom klubu nie przynosić cennych przedmiotów na teren Klubu.
 10. CrossFit Rzeszów 2.0 zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie Klubu. Kamery zostaną zainstalowane w celach bezpieczeństwa. Bez względu na obecność kamer CrossFit Rzeszów 2.0 nie ponosi odpowiedzialności za żadne powstałe na terenie Klubu szkody na osobie i mieniu.
 11. Każdy członek klubu korzysta z Klubu tylko na swoje własne ryzyko. Podpisanie niniejszej umowy zwalnia CrossFit Rzeszów 2.0 z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu, które mogą zdarzyć się na terenie Klubu, a Członek klubu podpisując niniejszą umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
 12. Podpisując niniejszą umowę Członek klubu potwierdza, że nie będzie powodował zagrożenia zdrowia obsługi klubu ani innych klubowiczów. Administracja klubu zastrzega sobie prawo zawieszenia członkostwa w przypadku podejrzeń o stwarzanie zagrożenia zdrowotnego w stosunku do członków lub pracowników klubu.
 13. Członek klubu nie może bez wiedzy CrossFit Rzeszów 2.0 prowadzić na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności gospodarczej i zawodowej, w szczególności treningów personalnych, fizjoterapii czy porad dietetycznych.
 14. Członek klubu jest zobowiązany do poinformowania CrossFit Rzeszów 2.0 o zmianie swoich danych kontaktowych.
 15. Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swoich obiektów i aktywności klubowych dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów klubu, w tym również niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członków klubu, o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków klubu a członek klubu podpisując niniejszą umowę zgadza się na wykorzystanie przez Klubu powstałych w ten sposób materiałów i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 16. Zamknięcie na czas remontów – Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków klubu kilkudniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej Klubu stosowną informację na ten temat.
 17. Ochrona danych – strony umowy niniejszym stwierdzają, że dane osobowe Członka klubu będą przechowywane na terenie Klubu i wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów obsługi niniejszej umowy. Klub jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i niniejszym deklaruje, że dane osobowe nie zostaną udostępnione stronie trzeciej bez uprzedniej zgody Członka klubu. Członek klubu ma prawo wglądu i modyfikacji danych osobowych pozostawionych w Klubie w formie pisemnej.
 18. Członek klubu i Klub mogą rozwiązać umowę członkowską z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej. W przypadku opłat comiesięcznych Członek klubu zobowiązuje się zapłacić za cały okres wypowiedzenia. W przypadku opłat płatnych za dłuższy okres z góry, opłata za okres członkostwa, który upłynął do momentu rozwiązania umowy zostaną określone na podstawie obowiązującej na dzień wypowiedzenia umowy miesięcznej opłaty członkowskiej a ewentualna różnica zostanie zwrócona Członkowi klubu przelewem na konto w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.
 19. Prawo i Sąd Właściwy – niniejsza umowa oraz wszelkie spory z niej wynikłe podlegają polskiemu prawu a strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym jest sąd w Rzeszowie.
 20. Podstawy rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym:
  • Nie stosowanie się do regulaminu klubu określonego w niniejszej umowie oraz innych zasad ustanowionych na mocy niniejszej umowy.
  • Brak terminowej płatności opłat członkowskich.

Dodatkowo niniejsza umowa może być rozwiązana w przypadku, gdy Klub zostanie zmuszony do zawieszenia lub zaprzestania działalności. W takim wypadku Klub zwróci Członkowi klubu Opłaty członkowska za niewykorzystany okres. Członek klubu niniejszym rezygnuję z jakichkolwiek innych roszczeń w tym zakresie.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.


Administrator danych osobowych

CrossFit Rzeszów 2.0 Wojciech Skubiszewski i Adam Malawski-Róg Spółka Cywilna
ul. Boya-Żeleńskiego 15 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,
NIP: 8133893917.
REGON: 524521561(dalej jako „Administrator”).


Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia umowy;
 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.


Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, otrzymać oferty, zrealizować zamówienie. Podanie danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Chcesz zacząć trenować w Crossfit Rzeszów 2.0?

Dołącz do nas